Den otevřených dveří se z důvodu vyhlášených opatření ruší

Počet přijímaných dětí pro šk. rok 2020-2021:    41 dětí
Pozn.: Počet přijímaných dětí se může změnit v závislosti s nevyřízenými podanými žádostmi o odkladech povinné školní docházky našich předškoláků.

Termín podání přihlášek na portálu https://zapismscb.c-budejovice.cz se nemění a  je platný do 30.4. 2020.

Termínzápisu 4.5.- 5.5. 2020 se též nemění ,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 Způsoby doručení žádosti :

  1. do datové schránky školy  : 4p8k4jq
  2. e-mailem  ms.zeyerova@mybox.cz pouze s  elektronickým podpisem, nestačí prostý mail.
  3. poštou na adresu školy MŠ Zeyerova 33, 370 01 České Budějovice , rodný list postačí doložit jeho prostou kopií. Je nutné odeslat tak,aby byla zachována lhůta pro podání žádosti a dokumenty byly poštou doručeny v termínu  4 – 5 . 5.2020
  4. osobní podání: vhozením zalepené obálky s dokumenty do schránky na brance školy ve výše uvedeném termínu v době od 9.00 – 15:00 hod.
  5. V případě karantény zákonných zástupců , kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností nebo v jiných krajních případech, se zákonný zástupce telefonicky 775 700 043 domluví s ředitelkou školy na dalším postupu zápisu.

Podaná žádost bude obsahovat:

  1. vytištěnou žádost , která byla elektronicky vyplněna na webových stránkách https://zapismscb.c-budejovice.cz
  2. kopii občanského průkazu zákonného zástupce, kde je uvedeno místo trvalého bydliště zákonného zástupce popř.jiná adresa pro doručování
  3. kopii rodného listu přihlašovaného dítěte
  4. kopii kartičky zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte
  5. lékařské vyjádření –  potvrzení o řádném očkování dítěte , které je přílohou žádosti

Důležité informace:– V žádosti uvádějte svůj e- mail , je nutné pro zpětnou komunikaci

–  Ověření místa trvalého bydliště  – pokud bude nutné, ověří osobně  ředitelka školy na obecním úřadě , zákonní zástupci na úřad nemusí.
Změna: Od pondělí 20.4. jsou již na Magistrátu města ČB úřední hodiny pondělí a středa od 8 do 17h. rodiče již mohou řešit ověření pobytu na Magistrátu.

– Očkování – doložení řádného očkování dítěte je podmínkou přijetí dítěte do MŠ  (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.) Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Pokud lékař ve vyjímečných případech potvrdí zdravotní stav na jiném formuláři, než je součástí přihlášky – např. zašle rodiči elektronicky i tento doklad bude brán za platný.
Pokud nelze realizovat ani dálkový kontakt s lékařem,lze přílohu o řádném očkování nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce ,že je dítě řádně očkováno(ke stažení zde na web stránce v záložce O Zeyerovce – Dokumenty MŠ) a přiloží k němu kopii očkovacího průkazu.

Dne 25.5.2020 bude možné v době od 10:00 – 12:00 hod, po předchozí domluvě s ředitelkou školy, nahlédnout do spisu

Dne 5.6.2020 budou zveřejněny  výsledky přijímacího řízení.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračním číslem ( uvedeno na žádosti) na webových stránkách mateřské školy a v listinné podobě na vývěsce MŠ  na vstupní brance.